Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

Fosfaatrechten deels voor uitschaarder

12-04-2018

Een melkveehouder (hierna: uitschaarder) schaarde in 2015, 2016 en 2017 steeds in de periode van 15 mei tot en met 15 oktober (vijf maanden) jongvee uit aan een andere veehouder (hierna: inschaarder). In het I&R-systeem werden de pinken geregistreerd op het UBN-nummer van de inschaarder. In 2015 bedroeg het aantal uitgeschaarde pinken 38 stuks. In het kader van het stelsel van fosfaatrechten vroeg de uitschaarder aan de inschaarder om mee te werken aan het indienen van het formulier ‘In- en uitscharen’, welke medewerking de inschaarder weigerde. Daarop stapte de uitschaarder naar de rechter en vorderde de overschrijving van 38 rechten op uiterlijk 28 maart 2018. De inschaarder voerde aan dat hij de fosfaatrechten nodig had voor zijn eigen bedrijfsvoering, onder meer voor het inscharen van melkvee vanaf 1 januari 2018.

De voorzieningenrechter overwoog dat de fosfaatrechten aan de inschaarder waren toegekend omdat de pinken op 2 juli 2015 bij hem waren ingeschaard. Die datum is echter een willekeurig gekozen peildatum, die door partijen niet te voorzien was. Doordat de pinken op dat moment op het bedrijfsnummer van de inschaarder geregistreerd stonden, is het daaraan verbonden voordeel, namelijk het toekennen van fosfaatrechten, aan hem toegevallen. Zulks echter wel vanuit de daaraan ten grondslag liggende gedachte dat deze runderen bij voortduring op zijn stal stonden danwel door hem werden geweid. Vast stond echter dat de runderen zeven maanden bij de uitschaarder op stal stonden. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het in dit geval redelijk dat de onderhavige fosfaatrechten conform de partijafspraken over de perioden van houderschap in beginsel in diezelfde verhouding tussen partijen worden verdeeld.

De voorzieningenrechter achtte voorts van belang dat de inschaarder ook had meegewerkt aan de indiening van het formulier in het kader van de Regeling Fosfaatreductieplan 2017. De inschaarder had niet aannemelijk gemaakt dat hij alle aan hem toegekende fosfaatrechten nodig had voor zijn bedrijfsvoering. De inschaarder moest medewerking verlenen aan de overdracht van de fosfaatrechten voor 7/12 deel van de 38 runderen via het formulier ‘In- en uitscharen’.