Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

05-04-2018

De afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden tussen organisaties uit de vleesveesector en het ministerie van LNV over het fosfaatrechtenstelsel en de consequenties voor zoogkoeienhouders. Deze sector heeft niet bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatplafond, maar wordt wel geconfronteerd met het feit dat vrouwelijk jongvee onder de definitie melkvee valt. De minister van LNV heeft in een kamerbrief enerzijds de definitie voor jongvee verduidelijkt en anderzijds een vrijstellingsregeling aangekondigd. Houders van jongvee van zoogkoeien kunnen straks kiezen of zij deelnemen aan de vrijstellingsregeling of onder het fosfaatrechtenstelsel vallen.

Definitie jongvee
Voor jongvee, dat wordt gehouden buiten de melkveehouderij, zijn alleen fosfaatrechten nodig als de dieren bedoeld zijn om een kalf te krijgen. Voor jongvee, dat nooit zal afkalven en dus alleen wordt gehouden voor de productie van vlees, zijn geen rechten nodig. Vleesveehouders moeten dit in hun eigen bedrijfsadministratie aannemelijk kunnen maken en kunnen achteraf worden gecontroleerd op basis van de feitelijke situatie. Dit zal binnenkort worden vastgelegd in een beleidsregel.

Vrijstellingsregeling
De vrijstellingsregeling komt er in grote lijnen op neer dat ondernemers, die gebruik willen maken van deze regeling, afstand moeten doen van de fosfaatrechten die zij eventueel hebben ontvangen. Daarnaast moeten zij ervoor zorgdragen dat van het bedrijf afgevoerde runderen niet worden gebruikt voor de productie van melk in Nederland. Tot slot mogen deze ondernemers geen melkveetak of jongvee-opfok voor de melkveehouderij op hun bedrijf hebben.

Implementatie
De invoering van zowel de beleidsregel als de vrijstellingsregeling is afhankelijk van overleg met de Europese Commissie. De minister streeft naar invoering per 1 juli 2018. Ondernemers, die na invoering gebruik willen maken van de vrijstellingsregeling, doen er verstandig aan om eventueel aan hen toegekende fosfaatrechten niet te verhandelen. Zij zullen immers afstand moeten doen van deze rechten, inclusief de reeds verhandelde rechten, om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.