Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

Derogatie met twee jaar verlengd

05-04-2018

Het Nitraatcomité heeft op 4 april een positief advies gegeven aan de Europese Commissie over een verlenging van de derogatie aan Nederland met twee jaar (2018 en 2019). De commissie kan de derogatie nu conform het voorstel vaststellen. Het duurt nog een aantal weken voordat de definitieve derogatiebeschikking wordt afgegeven.

Hoofdlijnen nieuwe derogatie
De nieuwe derogatie komt in hoofdlijnen overeen met de derogatiebeschikking, die gold tot en met 2017. De gebruiksnorm is ongewijzigd gebleven: bedrijven met minimaal 80% grasland mogen tot 230 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken in het centrale en zuidelijke zandgebied en in het lössgebied en tot 250 kilogram in andere delen van Nederland.

Scheuren van grasland
De voorwaarden voor het scheuren van grasland zijn in de derogatiebeschikking aangepast aan hetgeen in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn beschreven is. Dit houdt voor graslandvernieuwing in, dat er een ruimere periode is om grasland te scheuren op zand- en lössgrond. Dat mag nu ook in de periode tussen 31 mei en 1 september. In geval van graslandvernieuwing is er dan geen stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren van grasland. In plaats daarvan geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilogram per hectare. Vanuit de derogatievoorwaarden geldt deze korting in 2018 en 2019 voor derogatiebedrijven. Op basis van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt deze wijziging vanaf 2019 eveneens doorgevoerd voor alle bedrijven. Als gras gescheurd wordt voor maïs op zand en löss (ongewijzigd tot 11 mei) op derogatiebedrijven, vervalt de stikstofbemonsteringsplicht en geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 65 kilogram per hectare. Deze wijziging wordt vanaf 2021 doorgevoerd voor alle bedrijven op basis van het zesde actieprogramma.

Deelname derogatie
De nieuwe derogatie zal binnenkort in Nederlandse regelgeving vastgelegd worden. Dan zal ook bekend worden voor welke datum men zich kan aanmelden voor derogatie en wanneer het bemestingsplan gereed moet zijn.