Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

Betalingsrechten uit Nationale reserve 2018

01-03-2018

In 2018 kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve:

  1. Jonge landbouwers.
  2. Startende landbouwers.
  3. Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen landbouwactiviteiten konden uitoefenen op percelen vanwege de aanleg van openbare werken of van nutsvoorzieningen. Op deze percelen mogen niet eerder betalingsrechten zijn toegewezen. Bewijsstukken moeten uiterlijk 15 mei via ‘Digitaal post versturen’ naar RVO.nl gestuurd worden.
  4. Landbouwers die hebben meegedaan aan de set-aside regeling en deze grond weer als landbouwgrond in gebruik hebben genomen.
  5. Landbouwers die percelen grond in gebruik hebben waarop in 2015, 2016 en 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend, omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag.

De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale reserve bedraagt € 265 tot € 270 per hectare. Er worden geen betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend als men minder dan 0,30 hectare subsidiabele landbouwgrond heeft waarop nog geen rechten zijn toegekend. Bij jonge landbouwers en starters wordt hierbij uitgegaan van het aantal ‘vrije hectares’. Dit aantal wordt bepaald door het geconstateerde aantal hectares subsidiabele landbouwgrond te verminderen:

  • met het totaal aantal betalingsrechten in eigendom op 15 mei 2018 of, als dit hoger is, het aantal betalingsrechten dat eerder is toegekend bij de eerste toekenning in 2015, en
  • met eventuele gehuurde betalingsrechten op 15 mei 2018.

Bij de categorieën 3 t/m 5 moet men in de Gecombineerde opgave aangeven om welke percelen het gaat.